Pravila i uslovi

Pravila i Uslovi korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupca.Ova pravila važe za obe strane, i neophodno je pridržavati ih se, kako bi online kupovina bila uspešno realizovana.
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim uslovima ovde navedenim. In Fumo d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta www.rizle-papirici.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajtasmatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi pred nadležnim sudom.

Način isporuke – Pravila i Uslovi

Isporuke vrši kurirska služba Post Express prema svom važećem cenovniku na dan kupovine.
Za sve narudžbine u vrednosti preko 4000 RSD, troškove kurirske službe snosi In Fumo.

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko je paket oštećen ili ste, nakon otvaranja paketa, ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas odmah kontaktirate na telefona In Fumo d.o.o. – 063/606-744.

Za slučajeve  nesaobraznosti poručenih artikala, propisanih odredbama Zakona o zaštiti potrošača, i reklamacijama, molimo Vas da pogledate odeljak Uslovi korišćenja. Detalje u vezi sa poručivanjem i isporukama takođe možete naći u  odeljku Uslovi korišćenja. Za sve dodatne informacije u vezi sa isporukom, molimo da nas kontaktirate putem mail-a infumo@sbb.rs

Opšta Pravila i Uslovi

  1. Nakon prijema narudžbine putem sajta, kupac je u obavezi da telefonskim putem obavestiprodavca u slučaju bilo kakve izmene. U suprotnom, narudžbina se prihvata kao neopoziva.
  2. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  3. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca telefonskim putem.
  4. Sve eventualne promene, sem promena u vezi sa isporukom, ne odnose se na potvrđene narudžbine.
  5. Cene usluga kurirske službe koja vrši isporuku robe kupljene na ovom sajtu nije uračunata u cenu robe koja se prodaje na ovom sajtu i plaća se u skladu sa politikom poslovanja odabrane službe za isporuku. Cene proizvoda na ovom sajtu izražavaju cene bez uključenog PDV-a.

Sistem prodaje i politika preduzeća – Pravila i Uslovi

Naručivanje
Poručivanje proizvoda iz našeg asortimana možete obaviti na sledeće načine:
1. Registracijom na sajtu www.rizle-papirici.rs i jednostavnim odabirom željenih proizvoda iz navedenih kategorija;
2. Pozivom ili SMS-om na broj: 063/606744;
3. E-mailom na infumo@sbb.rs

Obrađivanje narudžbina se obavlja na sledeći način:
1. Sve narudžbine primljene do 12h će biti obrađene istog dana i kurirskoj službi u roku od 24-48h;
2. Sve narudžbine primljene posle 12h biće obrađene narednog dana i (u odnosu na taj trenutak) biti
kurirskoj službi u roku od 24-48h;
3. Sve narudžbine primljene petkom posle 12h biće obrađene prvog narednog radnog dana i procesuirane na isti način.
Za sve dodatne informacije u vezi sa naručivanjem, kontaktirajte nas putem mail-a: infumo@sbb.rs

Isporuke
Sve ostale isporuke i naplatu svojih usluga vrši kurirska služba Post Express prema važećem cenovniku Pošte Srbije i nisu sastavni deo cene proizvoda koji se naručuje.
Za sve narudžbine u vrednosti preko 4000 RSD, troškove kurirske službe snosi In Fumo.
Obavezno je prekontrolisati robu u trenutku prijema. Naknadne reklamacije ne možemo primiti.
Za sve dodatne informacije u vezi sa isporukom, kontaktirajte nas putem e-maila: infumo@sbb.rs

Reklamacije
Reklamacije proizvoda kupljenih preko sajta in-fumo.com će se obrađivati i sprovoditi u skladu sa priloženim pravilnikom.

P R A V I L N I K O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA
ZA ROBU ZA KOJU SE NE IZDAJE GARANTNI LIST – Pravila i Uslovi

Član 1
ZAŠTITA POTROŠAČA
1. Potrošač ima pravo da kod trgovca na malo vrši kupovinu robe putem internet prodaje, ima pravo na pravnusigurnost i informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe kojuprodaje, osnovnim osobinama robe prema deklaraciji za svaku pojeidnačnu robu, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima, i pravo na obeštećenje kada je to opravdano.
2. Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.  Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da čuva izdati račun.
3. Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako ne
sačuva izdati račun kao dokaz da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu ili posredstvom internet prodaje, u zakonom propisanom roku.
4. Potrošač ima pravo da od prodavca dobije tačne, potpune, i jasne informacije o stvarnim svojstvima i
karakteristikama robe koju želi da kupi: osnovnim obeležjima robe koju želi da kupi, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu reklamacije, sva druga obaveštenja u skladu sa članom 16. Zakona o zaštiti potrošača.

Član 2
OBAVEZE PRODAVCA
1. Obaveza prodavca je da potrošaču za kupljenu robu izda fiskalni račun, odnosno, u slučaju kupovine na daljinu, maloprodajni račun sa svim propisanim elementima.
2. Prodavac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.
3. Prodavac prodaju ne sme uslovljavati ni na koji način.
4. Prodavac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili
dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i karakteristikama robe.
5. Prodavac je obavezan da proda potrošaču količinu koju traži ako ima tu količinu na raspolaganju.
6. Prodavac je obavezan da potrošaču preda robu u originalnom pakovanju ili propisno upakovanu.

Član 3
POSTUPAK REKLAMACIJE – Pravila i Uslovi
1. Roba koja je predmet prodaje u prodajnim objektima koje snabdeva In Fumo d.o.o. ili putem internet prodaje je roba za koju se ne izdaje garantni list.
2. Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe s nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe ugovoru kod kupovine putem internet prodaje (član 54. i član 59. Zakona o zaštiti potrošača).
3. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao
uzorak ili model;
ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje.
4. Nedostatak postoji ako proizvod ne obezbeđuje sigurnost koja se s pravom očekuje, niti upotrebu proizvoda koja se razumno mogla očekivati u vreme kada je proizvod stavljen u promet.
5. Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 6 meseci od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz fiskalni isečak, odnosno maloprodajni račun.
6. Kupac reklamaciju može izjaviti neposredno u prodajnom objektu u kojoj je robu kupio usmeno i
popunjavanjem reklamacionog lista-zapisnika koji će dobiti u prodajnom objektu.
Ukoliko je robu kupio posredstvom internet prodaje, potrošač može reklamaciju podneti u pisanoj formi slanjem popunjenog reklamacionog lista/zapisnika, koji je sastavni deo ovog Pravilnika, putem e-maila na adresu infumo@sbb.rs, broj telefona 063/606-744, ili putem pošte na adresu In Fumo d.o.o., Ruđera Boškovića 12, 11000 Beograd. Reklamacioni list-zapisnik kupac popunjava u skladu sa uputstvom na samom dokumentu.
7. Ukoliko je robu nabavio putem internet prodaje, potrošač ima mogućnost zamene proizvoda ili povraćaja novca, bez ikakvih reklamacija ili razloga povraćaja za robu kupljenu na ovaj način ukoliko u roku od 14 dana od dana kupovine robe istu vrati u originalnoj amabalaži i bez vidljivih znakova oštćenja ili korišćena. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.  Danom kupovine smatra se dan uručenja pošiljke-preuzimanja robe.
8. Prodavac je u obavezi da u roku od osam dana od dana prijema vraćene robe kupcu vrati iznos koji je platio za tu robu, pod uslovom da prodavac konstatuje da je roba vraćena propisno i da nema znakova da je koriščena.  Ukoliko prodavac konstatuje da kupac nije postupio u skladu sa odredbama iz tačke 7 ovog člana, odmah će o tome obavestiti kupca i vratiti robu. Troškovi vraćanja padaju na teret kupca.
9. Za svaku podnetu reklamaciju na nedostatak, odnosno, nesaobraznost robe, koja je od strane potrošača učinjena usmeno u prodajnom objektu ili pisanim putem, sastavlja se zapisnik u koji se unose sledeći podaci:
a. naziv robe
b. ime, prezime, adresa i kontakt telefon potrošača – primaoca.
c. datum prodaje, odnosno datum preuzimanja pošiljke.
d. datum reklamacije
e. opis nedostatka na robi prema opisu potrošača
f. zahtev potrošača u vezi sa željenim načinom rešavanja reklamacije
– opravka proizvoda
– zamena kupljenog proizvoda za nov proizvod, ili proizvod odgovarajućeg modela
– vraćanje proizvoda prodavcu uz povračaj iznosa u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja
g. opis uočenih nedostataka/nesaobraznosti na proizvodu na osnovu uvida u vraćeni proizvod od strane
prodavca
h. podaci o prodavcu – licu ovlašćenom za primanje reklamacija.
Zapisnik se sastavlja u dva primerka, od kojih se jedan uručuje potrošaču, jedan primerak ostaje prodavcu.
10. Potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nedostatak/nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva povraćaj novca u visini maloprodajne cene na dan vraćanja proizvoda.
Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku, ne dužem od 8 dana, i bez značajnijih neugodnosti za potrošača.
Ukoliko otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, prodavac može da ponudi potrošaču povraćaj novčanog iznosa koji je plaćen na dan kupovine.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila snosi trgovac.
Potrošač ne može da zahteva raskid ugovora ili vraćanje robe ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.
11. Reklamaciji ne podleže roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama, kao ni roba sa oznakom „roba sa nedostatkom’’.
12. Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u čistom stanju i spakovan u originalno pakovanje. Takođe, uz proizvod za koji se pravi reklamacija kupac obavezno prilaže fiskalni račun, odnosno račun-otpremnicu u slučaju da je roba kupljena preko internet prodaje.
13. Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrdjuje ovlašćeni radnik tako što sačinjava reklamacioni zapisnik i o tome obaveštava podnosioca zahteva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva.
Reklamacioni zapisnik dat je u prilogu ovog Pravilnika.
Ovlašćeno lice za rešavanje reklamacija je poslovađa maloprodajnog objekta gde je roba kupljena ili drugo lice koje poslovođa odredi.
14. Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne upotrebe od strane kupca prema priloženom uputstvu. Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled nepravilne upotrebe proizvoda ili produžene upotrebe za koje vreme se osnovano očekuje da može doći do nedostatka, ovakav zahtev neće se uvažiti i o tome će kupac biti obavešten u roku ne dužem od osam dana od dana prijema reklamacije.

Član 4
ZAVRŠNE ODREDBE
1. Potrošač mora biti obavešten o obimu, uslovima i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosi reklamacija kao i ostalim odredbama Pravilnika.
2. Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija preduzeće ističe u svim prodajnim objektima i na web stranici mora biti dostupan potrošačima kako bi se sa istim upoznali, u vezi sa prethodnim članom.
3. U slučaju spora, a u vezi sa zahtevom potrošača po reklamaciji, primenjuje se nadležnost suda u Beogradu.
4. Na sve što nije posebno predviđeno ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.
5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
6. Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik od 1.1.2019.god.
7. Saradnja i distribucija
Poslovanje In Fumo je daleko šire od internet prodaje, i podrazumeva veliku mrežu saradnika. Za sve informacije u vezi sa užom saradnjom i distribucijom, možete kontaktirati naš sektor prodaje, putem e-maila: infumo@sbb.rs

POLITIKA PRIVATNOSTI – Pravila i Uslovi

Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje In Fumo primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

In Fumo će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

In Fumo će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od In Fuma.

Ukoliko In Fumo odluči da promeni ovu politiku, In Fumo će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke In Fumo obradjuje, kako ih In Fumo koristi i pod kojim okolnostima ih In Fumo otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku In Fumo odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, In Fumo će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.rizle-papirici.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

In Fumo će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važečim zakonima ili propisima.

Bezbednost

In Fumo je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, In Fumo je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. In Fumo nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, In Fumo će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada In Fumo prikuplja lične podatke on to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira In Fumo.

Nadzor/Primena – Pravila i Uslovi

In Fumo ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane In Fumoa. In Fumoov Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka In Fumoa možete kontaktirati na e-meil adresi: infumo@sbb.rs.

Po pitanju ličnih podataka In Fumo saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Opšte

Pravno odricanje odgovornosti

In Fumo može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost In Fumoa, njegovih korisnika i javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima

In Fumo može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste In Fumoov softver. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.

Naš softver može sadržati linkove ka drugim sajtovima. In Fumo nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Privatnost dece – Pravila i Uslovi

In Fumo se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži. In Fumo ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 18 godina starosti i In Fumo ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 18 godina.